Polisi Preifatrwydd Gwefan a Diogelu Data

Neuadd Ogwen yw enw masnachol Tabernacl Cyf. Mae Tabernacl Cyf. yn Rheolydd Data Cofrestredig fel y diffinnir gan Ddeddf Diogelu Data 1998. Bydd unrhyw fanylion personol a gesglir trwy’r wefan hon a roddir gennych chi yn cael ei phrosesu yn unol â’r Ddeddf, a dim ond yn cael ei ddefnyddio ar gyfer diben neu’r dibenion a nodir ar y dudalen berthnasol.

Casglu a Defnyddio Gwybodaeth

Eiddo Tabernacl Cyf. yw’r wybodaeth a gesglir ar y Wefan hon. Ni fyddwn yn gwerthu, rhannu na rhentu’r wybodaeth hon i eraill trwy ddulliau sy’n wahanol i’r hyn a nodir yn y Polisi hwn.
Rydym yn casglu amryw o fanylion personol pan fyddwch yn llenwi ein ffurflenni cofrestru ac archebu (megis enw, cyfeiriad, rhif ffôn, cyfeiriad e-bost ayyb). Efallai y gofynnir i chi am fwy o wybodaeth os byddwn yn cynnal arolygon, cystadlaethau, rafflau a gweithgareddau hyrwyddo eraill. Os felly, bydd y Polisi Preifatrwydd hwn yn berthnasol i’r wybodaeth bersonol a rowch, ond edrychwch, da chi, am unrhyw delerau penodol a fo’n berthnasol bob tro y cymerwch ran yn y gweithgareddau hyn.

Lle prynir nwyddau trwy ein gwefan, byddwn hefyd yn storio manylion y cynnyrch a brynwyd, ynghyd â manylion cerdyn credyd neu ddebyd, ond yn unol yn unig â’r dulliau sydd wedi’u nodi yn yr adran isod ar Ddiogelwch.
Byddwn yn defnyddio eich gwybodaeth yn bennaf i roi’r gwasanaethau a’r cynhyrchion y gofynnwch amdanynt, ynghyd â gwasanaeth i gwsmeriaid yng nghyswllt hynny. Rydym hefyd yn dadansoddi’r wybodaeth hon er mwyn gwella ein dealltwriaeth ohonoch chi a’n cwsmeriaid yn gyffredinol. Rydym yn gwneud hyn fel y gallwn gymryd gwell penderfyniadau ynglŷn â’n gwasanaethau, ein hysbysebion, ein cynhyrchion a’n cynnwys, a hynny ar sail darlun mwy cytbwys o’r modd y mae cwsmeriaid yn defnyddio ein gwasanaethau, ac i roi profiad mwy personol i chi. Yn ôl eich dewisiadau o ran marchnata, efallai y byddwn yn defnyddio’r wybodaeth hon i’n helpu i benderfynu ynglŷn â pha gynigion, gwybodaeth, gostyngiadau a hyrwyddiadau a fyddai orau gennych.
Pan fyddwch yn cofrestru gyntaf gyda’r wefan, gellwch benderfynu p’un a gawn ni, ynghyd â thrydydd partïon dethol, ddefnyddio eich gwybodaeth gyswllt neu beidio. Yn ôl yr hyn a ddewiswch, efallai y bydd Neuadd Ogwen, ein cwmnïau cyswllt a/neu drydydd partïon dethol yn cysylltu â chi trwy e-bost neu’r post, ar y ffôn neu drwy SMS, gan roi gwybodaeth ichi am gynigion ynglŷn â’u nwyddau a’u gwasanaethau, megis gostyngiadau, cynigion unigryw neu wybodaeth am ddigwyddiadau arbennig. Ym mhob e-bost marchnata a anfonwn atoch, cewch gyfle i ddad-danysgrifio.

Briwsion

Ffeiliau testun bach yw briwsion, a osodir ar eich cyfrifiadur gan wefannau y byddwch yn ymweld â hwy. Cânt eu defnyddio’n helaeth er mwyn gwneud i wefannau weithio, neu weithio’n fwy effeithlon, yn ogystal â rhoi gwybodaeth i berchnogion y safle. Wrth ddefnyddio ein gwefan/ gwefannau, rydych yn cytuno y cawn osod briwsion ar eich dyfais. Ar hyn o bryd, mae ein briwsion yn cynnwys eich dewisiadau o ran iaith, a gwybodaeth am y tudalennau o fewn ein gwefan yr ydych yn ymweld â hwy. Fodd bynnag, caiff yr holl ddata ar ddefnydd eu cyd-grynhoi, ac nid ydynt yn dangos gweithgareddau unrhyw unigolyn na chyfrifiadur penodol. Nid ydym yn defnyddio briwsion ond er mwyn darparu’r gwasanaeth ar-lein gorau i chi. Mae ein dada dadansoddol yn cynnwys gwybodaeth am eich cyfrifiadur, yn cynnwys eich cyfeiriad PRh, y math o borwr sydd gennych, enw eich parth, amseroedd cyrchu a chyfeiriadau gwefannau y cyfeiriwch atynt. Mae Neuadd Ogwen yn defnyddio’r wybodaeth hon er mwyn cynnal y gwasanaeth, i gynnal ansawdd y gwasanaeth, ac i ddarparu ystadegau cyffredinol ynglŷn â defnydd gwefannau Neuadd Ogwen.

Rhannu

Rydym yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol i ddarparu’r gwasanaethau a nodir ar ein Gwefan, a hefyd at ddibenion gweinyddol/ ystadegol. Heblaw i asiantau sy’n gweithredu ar ein rhan, ni throsglwyddir y wybodaeth a rowch trwy’r Wefan i drydydd partïon heb eich caniatâd chi i wneud hynny.

Efallai y bydd yn ofynnol inni rannu eich gwybodaeth yn ôl yr angen, er mwyn cydymffurfio â gorchymyn llys, neu i gydweithredu â swyddogion o’r Llywodraeth neu o asiantaethau eraill sy’n gorfodi’r gyfraith.

Cysylltiadau

Efallai y bydd y Wefan hon yn cynnwys cysylltiadau â gwefannau eraill a all fod o ddiddordeb ichi. Sylwch nad yw’r Neuadd Ogwen hwn yn cyfeirio ond at wefannau o fewn neuaddogwen.com ac na fwriedir iddo ymwneud â gwefannau cwmnïau eraill y byddom yn darparu cysylltiadau â hwy. Nid yw Tabernacl Cyf. yn gyfrifol am arferion y gwefannau eraill hynny o ran preifatrwydd. Dylech sicrhau eich bod yn gwirio polisïau’r gwefannau eraill hynny ar breifatrwydd os penderfynwch eu defnyddio.

Diogelwch

Mae Tabernacl Cyf. yn diogelu eich gwybodaeth bersonol rhag i bartïon di-awdurdod ei chyrchu, ei defnyddio neu ei datgelu. Os rhowch unrhyw wybodaeth bersonol ar weinyddion cyfrifiadurol a allai arwain at eich adnabod, cedwir hi mewn amgylchedd diogel a than reolaeth, rhag i bartïon di-awdurdod ei chyrchu, ei defnyddio neu ei datgelu. Lle caiff gwybodaeth bersonol ei throsglwyddo, gwarchodir hi trwy ddefnyddio dull o amgryptio, megis protocol Haen y Soced Diogel (HSD). Lle cedwir gwybodaeth am gardiau credyd neu ddebyd, gwneir hynny yn unol â safonau’r Diwydiant Cardiau Talu ar ddiogelwch data (“PCI DSS”) er mwyn gwarchod Data Deiliaid Cardiau a Data Dilysu Sensitif.

Cywiro/ Diweddaru Gwybodaeth Bersonol

Os bydd unrhyw ran o’ch gwybodaeth bersonol yn newid, neu os byddwch am roi’r gorau i dderbyn gwasanaethau neu wybodaeth o Neuadd Ogwen, byddwn yn cywiro, diweddaru neu ddileu eich gwybodaeth bersonol. Gellwch wneud hyn trwy gysylltu â rheolwyr Neuadd Ogwen, neu drwy anfon e-bost i neuaddogwen.com.

Ceisiadau Mynediad gan Wrthrych y Data

I ofyn am weld gwybodaeth sydd gan Neuadd Ogwen neu Tabernacl Cyf. amdanoch, cysylltwch â’r rheolwyr.

Hysbysu am Newidiadau i’n Polisi Preifatrwydd

Efallai y diwygir y polisi hwn o bryd i’w gilydd. Os gwnawn unrhyw newidiadau o bwys, byddwn yn eich hysbysu trwy osod rhybudd amlwg ar y wefan. Gofalwch eich bod yn darllen y Polisi sydd mewn grym ar adeg eich gweithrediad.

Cysylltiadau

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â’r wybodaeth yr ydym yn ei chadw amdanoch, neu am y polisi hwn ar breifatrwydd, neu unrhyw gwestiynau yn ymwneud â’n defnydd ni ar eich gwybodaeth, cysylltwch â:

Rheolwyr
Neuadd Ogwen
Bethesda
Bangor
Gwynedd LL57 3AN

01248 605388  |  post@neuaddogwen.com

Copyright © 2017 Neuadd Ogwen
Neuadd Ogwen, Ffordd Bangor, Bethesda, Gwynedd LL57 3AN
post@neuaddogwen.com