Polisi Preifatrwydd

Hysbysiad Preifatrwydd Cwsmeriaid a Chleientiaid

Cyflwyniad

Croeso i hysbysiad preifatrwydd Neuadd Ogwen ar gyfer cwsmeriaid a chleientiaid.

Mae Neuadd Ogwen yn parchu eich preifatrwydd ac wedi ymrwymo i amddiffyn eich data personol. Bydd yr hysbysiad preifatrwydd hwn yn eich hysbysu sut rydym yn gofalu am eich data personol ac yn dweud wrthych am eich hawliau preifatrwydd a sut mae’r gyfraith yn eich amddiffyn.

It is important that you read this privacy notice together with any other privacy notice or fair processing notice we may provide on specific occasions when we are collecting or processing personal data about you so that you are fully aware of how and why we are using your data. Mae’r hysbysiad preifatrwydd hwn yn ategu’r hysbysiadau eraill ac ni fwriedir iddo eu diystyru.

Rheolwr

Tabernacl (Bethesda) Cyf. yw’r rheolwr ac yn gyfrifol am eich data personol (y cyfeirir atynt gyda’i gilydd fel [“CWMNI”], “ni”, “ni” neu “ein” yn yr hysbysiad preifatrwydd hwn).

Rydym wedi penodi rheolwr preifatrwydd data sy’n gyfrifol am oruchwylio cwestiynau mewn perthynas â’r hysbysiad preifatrwydd hwn. Os oes gennych unrhyw gwestiynau am yr hysbysiad preifatrwydd hwn, gan gynnwys unrhyw geisiadau i arfer eich hawliau cyfreithiol, cysylltwch â’r [rheolwr preifatrwydd data gan ddefnyddio’r manylion a nodir isod.

Manylion cyswllt

Ein manylion llawn yw:

Enw llawn y cwmni: Tabernacl (Bethesda) Cyf.
Enw: Dyfrig Jones
Cyfeiriad ebost: dyfrigj@hotmail.com
Postal address: Neuadd Ogwen, Ffordd Bangor, Bethesda Gwynedd, LL57 3AN
Telephone number: 01248 208 850

Mae gennych hawl i gwyno ar unrhyw adeg i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO), awdurdod goruchwylio’r DU ar gyfer materion diogelu data (www.ico.org.uk). Fodd bynnag, byddem yn gwerthfawrogi’r cyfle i ddelio â’ch pryderon cyn i chi fynd at yr ICO felly cysylltwch â ni yn y lle cyntaf.

Egwyddorion Diogelu Data

Byddwn yn cydymffurfio â chyfraith diogelu data. Mae hyn yn dweud bod yn rhaid i’r wybodaeth bersonol sydd gennym amdanoch chi fod:

1 Fe’i defnyddir yn gyfreithlon, yn deg ac mewn ffordd dryloyw.
2 Wedi’i gasglu at ddibenion dilys yn unig yr ydym wedi’u hegluro’n glir i chi ac na chawsant eu defnyddio mewn unrhyw ffordd sy’n anghydnaws â’r dibenion hynny.
3 Yn berthnasol i’r dibenion yr ydym wedi dweud wrthych amdanynt ac yn gyfyngedig i’r dibenion hynny yn unig.
4 Yn gywir ac yn gyfredol.
5 Cadw dim ond cyhyd ag y bo angen at y dibenion yr ydym wedi dweud wrthych amdanynt.
6 Cadw’n ddiogel.

Newidiadau i’r hysbysiad preifatrwydd a’ch dyletswydd i’n hysbysu am newidiadau

Mae’n bwysig bod y data personol sydd gennym amdanoch yn gywir ac yn gyfredol. Rhowch wybod i ni os bydd eich data personol yn newid yn ystod eich perthynas â ni.

Y data a gasglwn amdanoch chi

Mae data personol, neu wybodaeth bersonol, yn golygu unrhyw wybodaeth am unigolyn y gellir adnabod yr unigolyn hwnnw ohono. Nid yw’n cynnwys data lle mae’r hunaniaeth wedi’i dileu (data anhysbys).

Efallai y byddwn yn casglu, defnyddio, storio a throsglwyddo gwahanol fathau o ddata personol amdanoch chi yr ydym wedi’u grwpio gyda’n gilydd yn dilyn:

 • Data Hunaniaethyn cynnwys enw cyntaf, enw cyn priodi, enw olaf, enw defnyddiwr neu ddynodwr tebyg, statws priodasol, teitl, dyddiad geni a rhyw.
 • Data Cyswllt yn cynnwys cyfeiriad bilio, cyfeiriad dosbarthu, cyfeiriad e-bost a rhifau ffôn.
 • Data Trafodiad yn cynnwys manylion am daliadau i chi ac gennych chi a manylion eraill am gynhyrchion a gwasanaethau rydych chi wedi’u prynu gennym ni.
 • Data Proffil yn cynnwysyncynnwys eich enw defnyddiwr a’ch cyfrinair, eich pryniannau neu archebion a wnaed gennych chi, eich diddordebau, eich dewisiadau, eich adborth a’ch ymatebion i’r arolwg.
 • Data Defnydd yn cynnwys gwybodaeth am sut rydych chi’n defnyddio ein cynhyrchion a’n gwasanaethau.
 • Data Marchnata a Cyfathrebu yn cynnwys eich dewisiadau wrth dderbyn marchnata gennym ni a’n trydydd partïon a’ch dewisiadau cyfathrebu.
 • Data personol sensitif yn cynnwys manylion am eich hil neu ethnigrwydd.
  Nid ydym yn casglu unrhyw Gategorïau Arbennig o Ddata Personol amdanoch chi (mae hyn yn cynnwys manylion am eich hil neu ethnigrwydd, credoau crefyddol neu athronyddol, bywyd rhywiol, cyfeiriadedd rhywiol, barn wleidyddol, aelodaeth undeb llafur, gwybodaeth am eich iechyd a data genetig a biometreg) . 75 / 5000 Translation results Nid ydym ychwaith yn casglu unrhyw wybodaeth am euogfarnau troseddol a throseddau.]

Rydym hefyd yn casglu, defnyddio a rhannu Data Agregedig fel data ystadegol neu ddemograffig at unrhyw bwrpas. Gall Data Agregedig ddeillio o’ch data personol ond nid yw’n cael ei ystyried yn ddata personol yn y gyfraith gan nadyw’r data hwn yn datgelu’ch hunaniaeth yn uniongyrchol neu’n anuniongyrchol. Er enghraifft, efallai y byddwn yn agregu’ch Data Defnydd i gyfrifo canran y defnyddwyr sy’n cyrchu nodwedd gwefan benodol. Fodd bynnag, os ydym yn cyfuno neu’n cysylltu Data Agregedig â’ch data personol fel y gall eich adnabod yn uniongyrchol neu’n anuniongyrchol, rydym yn trin y data cyfun fel data personol a fydd yn cael ei ddefnyddio yn unol â’r hysbysiad preifatrwydd hwn.

Os na fyddwch yn darparu data personol

Lle mae angen i ni gasglu data personol yn ôl y gyfraith, neu o dan delerau contract sydd gennym gyda chi a’ch bod yn methu â darparu’r data hwnnw pan ofynnir amdano, efallai na fyddwn yn gallu cyflawni’r contract sydd gennym neu yr ydym yn ceisio ymrwymo iddo gyda chi. (er enghraifft, i ddarparu nwyddau neu wasanaethau i chi). Yn yr achos hwn, efallai y bydd yn rhaid i ni ganslo cynnyrch neu wasanaeth sydd gennych gyda ni ond byddwn yn eich hysbysu os yw hyn yn wir ar y pryd.

Sut mae’ch data personol yn cael ei gasglu?

Rydym yn defnyddio gwahanol ddulliau i gasglu data gennych chi ac amdanoch chi gan gynnwys trwy:

 • Rhyngweithiadau uniongyrchol. Gallwch roi eich Hunaniaeth, Cyswllt ac Data Ariannol i ni trwy lenwi ffurflenni neu drwy ohebu â ni trwy’r post, ffôn, e-bost neu fel arall. Mae hyn yn cynnwys data personol rydych chi’n ei ddarparu pan fyddwch chi
 • gwneud cais am ein cynhyrchion neu wasanaethau;
 • creu cyfrif ar ein gwefan;
 • tanysgrifio i’n gwasanaeth neu gyhoeddiadau;
 • gofyn i farchnata gael ei anfon atoch;
 • cystadlu mewn cystadleuaeth, hyrwyddiad neu arolwg; neu
 • rhowch ychydig o adborth inni.

Sut rydyn ni’n defnyddio’ch data personol

Dim ond pan fydd y gyfraith yn caniatáu inni wneud hynny y byddwn yn defnyddio’ch data personol. Yn fwyaf cyffredin, byddwn yn defnyddio’ch data personol o dan yr amgylchiadau canlynol:

 • Lle mae angen i ni gyflawni’r contract rydym ar fin ymrwymo i chi neu wedi ymrwymo iddo.
 • Lle mae’n angenrheidiol i’n buddiannau cyfreithlon (neu fuddiannau trydydd parti) ac nid yw eich buddiannau a’ch hawliau sylfaenol yn drech na’r buddion hynny.
 • Lle mae angen i ni gydymffurfio â rhwymedigaeth gyfreithiol neu reoleiddiol.

Yn gyffredinol, nid ydym yn dibynnu ar gydsyniad fel sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data personol heblaw mewn perthynas ag anfon cyfathrebiadau marchnata uniongyrchol trydydd parti atoch trwy e-bost neu neges destun Mae gennych hawl i dynnu caniatâd i farchnata yn ôl ar unrhyw adeg trwy gysylltu â ni.

Dibenion y byddwn yn defnyddio’ch data personol ar eu cyfer

Isod, rydym wedi nodi, ar ffurf tabl, ddisgrifiad o’r holl ffyrdd yr ydym yn bwriadu defnyddio’ch data personol, a pha rai o’r seiliau cyfreithiol yr ydym yn dibynnu arnynt i wneud hynny. Rydym hefyd wedi nodi beth yw ein buddiannau cyfreithlon lle bo hynny’n briodol.

Sylwch y gallwn brosesu eich data personol ar gyfer mwy nag un sail gyfreithlon yn dibynnu ar y pwrpas penodol yr ydym yn defnyddio’ch data ar ei gyfer. Cysylltwch â ni os oes angen manylion arnoch chi am y sail gyfreithiol benodol rydyn ni’n dibynnu arni i brosesu’ch data personol lle mae mwy nag un sail wedi’i nodi yn y tabl isod.

Defnyddir y termau canlynol yn y tabl isod:

 • Mae Budd Cyfreithlonyn golygu diddordeb ein busnes mewn cynnal a rheoli ein busnes i’n galluogi i roi’r gwasanaeth / cynnyrch gorau i chi a’r profiad gorau a mwyaf diogel. Rydym yn sicrhau ein bod yn ystyried ac yn cydbwyso unrhyw effaith bosibl arnoch chi (cadarnhaol a negyddol) a’ch hawliau cyn i ni brosesu eich data personol er ein buddiannau cyfreithlon. Nid ydym yn defnyddio’ch data personol ar gyfer gweithgareddau lle mae ein heffeithiau’n cael eu diystyru gan ein heffaith (oni bai bod gennym eich caniatâd neu fel arall yn ofynnol yn ôl y gyfraith neu’n caniatáu i ni wneud hynny). Gallwch gael rhagor o wybodaeth am sut rydym yn asesu ein buddiannau cyfreithlon yn erbyn unrhyw effaith bosibl arnoch chi mewn perthynas â gweithgareddau penodol trwy gysylltu â ni.
 • Mae Perfformio Contract yn golygu prosesu eich data lle mae’n angenrheidiol ar gyfer cyflawni contract rydych chi’n barti iddo neu gymryd camau ar eich cais cyn ymrwymo i gontract o’r fath.
 • Maecydymffurfio â rhwymedigaeth gyfreithiol neu reoleiddiol yn golygu prosesu eich data personol lle mae’n angenrheidiol er mwyn cydymffurfio â rhwymedigaeth gyfreithiol neu reoleiddiol yr ydym yn ddarostyngedig iddi.
Pwrpas / Gweithgaredd Math o ddata Data sail effeithiol ar gyfer prosesu gan gynnwys sail budd cyfreithlon
I’ch cofrestru fel cwsmer newydd (a) Identitytd
b) Cysylltwch
â Pherfformiad contract gyda chi
I brosesu a danfon eich archeb gan gynnwys:
(a) Rheoli taliadau, ffioedd a thaliadau
(b) Casglu ac adennill arian sy’n ddyledus i ni
(a) Hunaniaeth
(b) Cyswllt
(c) Ariannol
(ch) Trafodiad
(e) Marchnata a Chyfathrebu
(a) Perfformiad contract gyda chi
(b) Angenrheidiol ar gyfer ein buddion cyfreithlon (i adennill dyledion sy’n ddyledus i ni)
Rheoli ein perthynas â chi a fydd yn cynnwys:
(a) Eich hysbysu am newidiadau i’n telerau neu bolisi preifatrwydd
(b) Gofyn ichi adael adolygiad neu gymryd arolwg
(a) Hunaniaeth
(b) Cyswllt
(c) Proffil
(ch) Marchnata a Chyfathrebu
(a) Perfformiad contract gyda chi
(b) Angen cydymffurfio â rhwymedigaeth gyfreithiol
(c) Angenrheidiol ar gyfer ein buddiannau cyfreithlon (i ddiweddaru ein cofnodion ac i astudio sut mae cwsmeriaid yn defnyddio ein cynhyrchion / gwasanaethau)
Er mwyn eich galluogi i gymryd rhan mewn raffl fawr, cystadlu neu gwblhau arolwg (a) Hunaniaeth
(b) Cyswllt
(c) Proffil
(d) Defnydd
(e) Marchnata a Chyfathrebu
(a) Perfformiad contract gyda chi
(b) Angenrheidiol er ein buddiannau cyfreithlon (astudio sut mae cwsmeriaid yn defnyddio ein cynhyrchion / gwasanaethau, i’w datblygu a thyfu ein busnes)
Gweinyddu a gwarchod ein busnes a’r wefan hon (gan gynnwys datrys problemau, dadansoddi data, profi, cynnal a chadw systemau, cefnogi, adrodd a chynnal data) (a) Hunaniaeth
(b) Cyswllt
(a) Angenrheidiol ar gyfer ein buddiannau cyfreithlon (ar gyfer rhedeg ein busnes, darparu gwasanaethau gweinyddu a TG, diogelwch rhwydwaith, i atal twyll ac yng nghyd-destun ymarfer ad-drefnu busnes neu ailstrwythuro grŵp)
(b) Angen cydymffurfio â rhwymedigaeth gyfreithiol
Cyflwyno cynnwys a hysbysebion gwefan perthnasol i chi a mesur neu ddeall effeithiolrwydd yr hysbysebu a wasanaethwn i chi (a) Hunaniaeth
(b) Cyswllt
(c) Proffil
(d) Defnydd
(e) Marchnata a Chyfathrebu
Angenrheidiol er ein buddiannau cyfreithlon (astudio sut mae cwsmeriaid yn defnyddio ein cynhyrchion / gwasanaethau, eu datblygu, tyfu ein busnes ac i lywio ein strategaeth farchnata)
Defnyddio dadansoddeg data i wella cynhyrchion / gwasanaethau, marchnata, perthnasoedd a phrofiadau cwsmeriaid (a) Defnydd Angenrheidiol ar gyfer ein diddordebau cyfreithlon (i ddiffinio mathau o gwsmeriaid ar gyfer ein cynhyrchion a’n gwasanaethau, i ddatblygu ein busnes ac i lywio ein strategaeth farchnata)
Gwneud awgrymiadau ac argymhellion i chi am nwyddau neu wasanaethau a allai fod o ddiddordeb i chi

(a) Hunaniaeth
(b) Cyswllt
(c) Defnydd

(d) Proffil

Angenrheidiol er ein buddiannau cyfreithlon (datblygu ein cynhyrchion / gwasanaethau a thyfu ein busnes)

Promotional offers from us

Efallai y byddwn yn defnyddio’ch Data Hunaniaeth, Cyswllt, Defnydd a Phroffil i ddod i farn ar yr hyn rydyn ni’n meddwl y byddech chi ei eisiau neu ei angen, neu’r hyn a allai fod o ddiddordeb i chi. Dyma sut rydyn ni’n penderfynu pa gynhyrchion, gwasanaethau a chynigion a allai fod yn berthnasol i chi (rydyn ni’n galw hyn yn farchnata).

209 / 5000 Translation results Byddwch yn derbyn cyfathrebiadau marchnata gennym ni os ydych wedi gofyn am wybodaeth gennym ni neu wedi prynu[goods or services]gennym ni[or if you provided us with your details when you entered a competition or registered for a promotion]ac, ym mhob achos, nid ydych wedi optio allan o dderbyn y marchnata hwnnw.

Marchnata trydydd parti

Byddwn yn cael eich caniatâd optio i mewn penodol cyn i ni rannu eich data personol ag unrhyw gwmni y tu allan i’r Cyf Tabernacl (Bethesda). grŵp o gwmnïau at ddibenion marchnata.

Optio allan

Gallwch ofyn i ni neu drydydd partïon roi’r gorau i anfon negeseuon marchnata atoch ar unrhyw adeg.
Pan fyddwch yn optio allan o dderbyn y negeseuon marchnata hyn, ni fydd hyn yn berthnasol i ddata personol a ddarperir i ni o ganlyniad i brofiad gwasanaeth neu drafodion eraill.

Newid pwrpas

Dim ond at y dibenion y gwnaethom ei gasglu y byddwn yn defnyddio’ch data personol, oni bai ein bod yn ystyried yn rhesymol bod angen i ni ei ddefnyddio am reswm arall a bod y rheswm hwnnw’n gydnaws â’r pwrpas gwreiddiol. Os ydych am gael esboniad o sut mae’r prosesu at y diben newydd yn gydnaws â’r pwrpas gwreiddiol, cysylltwch â ni.

Os bydd angen i ni ddefnyddio’ch data personol at ddiben anghysylltiedig, byddwn yn eich hysbysu a byddwn yn esbonio’r sail gyfreithiol sy’n caniatáu inni wneud hynny.

Sylwch y gallwn brosesu eich data personol heb eich gwybodaeth na’ch caniatâd, yn unol â’r rheolau uchod, lle mae hyn yn ofynnol neu’n cael ei ganiatáu gan y gyfraith.

Datgeliadau o’ch data personol

Efallai y bydd yn rhaid i ni rannu eich data personol â’r partïon a nodir isod at y dibenion a nodir yn y tabl ym mharagraff 3 uchod.

Trydydd Partïon Allanol

 • Darparwyr gwasanaeth sy’n gweithredu fel proseswyr yn yr UE sy’n darparu TG a gwasanaethau gweinyddu system.
 • HM Revenue and Customs, rheoleiddwyr ac awdurdodau eraill sy’n gweithredu fel proseswyr neu gyd-reolwyr yn y Deyrnas Unedig sy’n gofyn am riportio gweithgareddau prosesu mewn rhai amgylchiadau.
 • Trydydd partïon y gallwn ddewis gwerthu, trosglwyddo neu uno rhannau o’n busnes neu ein hasedau iddynt. Fel arall, efallai y byddwn yn ceisio caffael busnesau eraill neu uno â nhw. Os bydd newid yn digwydd i’n busnes, yna gall y perchnogion newydd ddefnyddio’ch data personol yn yr un modd ag a nodir yn yr hysbysiad preifatrwydd hwn.

Rydym yn ei gwneud yn ofynnol i bob trydydd parti barchu diogelwch eich data personol a’i drin yn unol â’r gyfraith. Nid ydym yn caniatáu i’n darparwyr gwasanaeth trydydd parti ddefnyddio’ch data personol at eu dibenion eu hunain a chaniatáu iddynt brosesu’ch data personol at ddibenion penodol yn unig ac yn unol â’n cyfarwyddiadau.

Trosglwyddiadau rhyngwladol

Nid ydym yn trosglwyddo’ch data personol y tu allan i’r Ardal Economaidd Ewropeaidd(AEE).

Diogelwch data

Rydym wedi rhoi mesurau diogelwch priodol ar waith i atal eich data personol rhag cael ei golli, ei ddefnyddio neu ei gyrchu mewn modd diawdurdod, ei newid neu ei ddatgelu. Yn ogystal, rydym yn cyfyngu mynediad i’ch data personol i’r gweithwyr, asiantau, contractwyr a thrydydd partïon eraill sydd â busnes angen gwybod. Dim ond ar ein cyfarwyddiadau y byddant yn prosesu eich data personol ac maent yn ddarostyngedig i ddyletswydd cyfrinachedd.

Rydym wedi rhoi gweithdrefnau ar waith i ddelio ag unrhyw amheuaeth o dorri data personol a byddwn yn eich hysbysu chi ac unrhyw reoleiddiwr cymwys o doriad lle mae’n ofynnol yn gyfreithiol i ni wneud hynny.

Cadw data

Am ba hyd y byddwch chi’n defnyddio fy data personol?

Dim ond cyhyd ag y bo angen y byddwn yn cadw’ch data personol i gyflawni’r dibenion y gwnaethom ei gasglu, gan gynnwys at ddibenion bodloni unrhyw ofynion cyfreithiol, cyfrifyddu neu adrodd.

Er mwyn pennu’r cyfnod cadw priodol ar gyfer data personol, rydym yn ystyried swm, natur a sensitifrwydd y data personol, y risg bosibl o niwed o ddefnyddio neu ddatgelu eich data personol heb awdurdod, y dibenion yr ydym yn prosesu eich data personol ar eu cyfer ac a yw gallwn gyflawni’r dibenion hynny trwy ddulliau eraill, a’r gofynion cyfreithiol cymwys.

Mewn rhai amgylchiadau gallwch ofyn i ni ddileu eich data: gweler Gofyn i ddileu isod am wybodaeth bellach.

Mewn rhai amgylchiadau efallai y byddwn yn anhysbysu’ch data personol (fel na ellir ei gysylltu â chi mwyach) at ddibenion ymchwil neu ystadegol, ac os felly gallwn ddefnyddio’r wybodaeth hon am gyfnod amhenodol heb roi rhybudd pellach i chi.

Eich hawliau cyfreithiol

O dan rai amgylchiadau, mae gennych hawliau o dan gyfreithiau diogelu data mewn perthynas â’ch data personol.
Mae gennych hawl i:

 • Gofynnwch am fynediadi’ch data personol (a elwir yn gyffredin yn “gais mynediad gwrthrych data”). Mae hyn yn eich galluogi i dderbyn copi o’r data personol sydd gennym amdanoch chi a gwirio ein bod yn ei brosesu’n gyfreithlon.
 • Gofynnwch am gywiro’r data personol sydd gennym amdanoch chi. Mae hyn yn eich galluogi i gywiro unrhyw ddata anghyflawn neu wallus sydd gennym amdanoch chi, er efallai y bydd angen i ni wirio cywirdeb y data newydd rydych chi’n ei ddarparu i ni.
 • Gofynnwch am ddileueich data personol. Mae hyn yn eich galluogi i ofyn i ni ddileu neu dynnu data personol lle nad oes rheswm da inni barhau i’w brosesu. Mae gennych hefyd yr hawl i ofyn i ni ddileu neu dynnu eich data personol lle rydych chi wedi arfer eich hawl i wrthwynebu prosesu (gweler isod), lle mae’n bosib ein bod ni wedi prosesu’ch gwybodaeth yn anghyfreithlon neu lle mae’n ofynnol i ni ddileu eich data personol cydymffurfio â chyfraith leol. Sylwch, fodd bynnag, efallai na fyddwn bob amser yn gallu cydymffurfio â’ch cais i ddileu am resymau cyfreithiol penodol a fydd yn cael eu hysbysu ichi, os yw’n berthnasol, ar adeg eich cais.
 • Gwrthwynebu prosesu o’ch data personol lle rydym yn dibynnu ar fuddiant cyfreithlon (neu fuddiannau trydydd parti) ac mae rhywbeth am eich sefyllfa benodol sy’n gwneud i chi fod eisiau gwrthwynebu prosesu ar y sail hon gan eich bod yn teimlo ei fod yn effeithio ar eich hawliau a’ch rhyddid sylfaenol . Mae gennych hefyd yr hawl i wrthwynebu lle rydym yn prosesu eich data personol at ddibenion marchnata uniongyrchol. Mewn rhai achosion, efallai y byddwn yn dangos bod gennym seiliau dilys cymhellol i brosesu eich gwybodaeth sy’n diystyru’ch hawliau a’ch rhyddid.
 • Gofyn am gyfyngu ar brosesueich data personol. Mae hyn yn eich galluogi i ofyn i ni atal prosesu eich data personol yn y senarios a ganlyn: (a) os ydych chi am i ni sefydlu cywirdeb y data; (b) where our use of the data is unlawful but you do not want us to erase it; (c) pan fydd ei angen arnom i ddal y data hyd yn oed os nad ydym ei angen mwyach fel y mae ei angen arnoch i sefydlu, ymarfer neu amddiffyn hawliadau cyfreithiol; neu (ch) eich bod wedi gwrthwynebu ein defnydd o’ch data ond mae angen i ni wirio a oes gennym seiliau cyfreithlon gor-redol i’w ddefnyddio.
 • Gofynnwch am drosglwyddo’ch data personol i chi neu i drydydd parti. Byddwn yn darparu i chi, neu drydydd parti rydych chi wedi’i ddewis, eich data personol mewn fformat strwythuredig, a ddefnyddir yn gyffredin, sy’n ddarllenadwy â pheiriant. Sylwch fod yr hawl hon ond yn berthnasol i wybodaeth awtomataidd y gwnaethoch roi caniatâd i ni ei defnyddio i ddechrau neu lle gwnaethom ddefnyddio’r wybodaeth i gyflawni contract gyda chi.
 • Tynnu caniatâd yn ôl ar unrhyw adeg pan ydym yn dibynnu ar gydsyniad i brosesu eich data personol. Fodd bynnag, ni fydd hyn yn effeithio ar gyfreithlondeb unrhyw brosesu a wneir cyn i chi dynnu’ch caniatâd yn ôl. Os tynnwch eich caniatâd yn ôl, efallai na fyddwn yn gallu darparu rhai cynhyrchion neu wasanaethau i chi. Byddwn yn eich cynghori os yw hyn yn wir ar yr adeg y byddwch yn tynnu eich caniatâd yn ôl.

Os ydych am arfer unrhyw un o’r hawliau a nodir uchod, cysylltwch â ni

Nid oes angen ffi fel arfer
Ni fydd yn rhaid i chi dalu ffi i gael mynediad i’ch data personol (nac i arfer unrhyw un o’r hawliau eraill). Fodd bynnag, gallwn godi ffi resymol os yw’ch cais yn amlwg yn ddi-sail, yn ailadroddus neu’n ormodol. Fel arall, gallwn wrthod cydymffurfio â’ch cais o dan yr amgylchiadau hyn.

Yr hyn y gallai fod ei angen arnom gennych chi
Efallai y bydd angen i ni ofyn am wybodaeth benodol gennych chi i’n helpu ni i gadarnhau pwy ydych chi a sicrhau eich hawl i gael mynediad i’ch data personol (neu i arfer unrhyw un o’ch hawliau eraill). Mesur diogelwch yw hwn i sicrhau nad yw data personol yn cael ei ddatgelu i unrhyw berson nad oes ganddo hawl i’w dderbyn. Efallai y byddwn hefyd yn cysylltu â chi i ofyn i chi am wybodaeth bellach mewn perthynas â’ch cais i gyflymu ein hymateb.

Terfyn amser i ymateb
Rydym yn ceisio ymateb i bob cais dilys o fewn mis. Weithiau, gall gymryd mwy na mis i ni os yw’ch cais yn arbennig o gymhleth neu os ydych wedi gwneud nifer o geisiadau. Yn yr achos hwn, byddwn yn eich hysbysu ac yn eich diweddaru.